Xalam:
Apartheid
Celluloid/Encore, 1986
CD


Tracks:
1. Doley
2. Te Kerenta
3. Africa
4. Kaniane
5. Koumpo
6. Apartheid
7. M'Beguel
8. Tenemba